Metody kvalitativního výzkumuVýzkum můžeme dělit na kvalitativní a kvantitativní. Do kvantitativního řadíme výzkumné metody jako dotazník, pozorování, strukturovaný rozhovor, didaktické testy a podobně. Výsledky lze vyjádřit čísly a jsou vyhodnoceny statistickými metodami. U kvantitativního výzkumu se zkoumá velké množství respondentů.

blok

Oproti tomu v kvalitativním výzkumu se zkoumá menší množství. Výzkumnými metodami jsou rozhovor, analýza dokumentů a textů, pozorování či zkoumání vyprávění.

Výhodou kvalitativního výzkumu je jeho flexibilnost, schopnost přizpůsobit se aktuální situace. Nahlíží na výzkumný problém jako na celek z celého jeho holistického hlediska. Tento výzkum také vyžaduje průběžné vyhodnocování a analýzu.

My si dnes představíme blíže jednu z nejvíce využívaných metod, tedy případovou studii.

Případová studie by se dala definovat jako detailní zkoumání jednoho či více případů. Během zkoumání se snažíme prozkoumat celou celistvost případů a popsat vzájemné vztahy uvnitř něj. Není u nich potřeba žádných speciálních analýzových přístupů, a však přístup musí zůstat čistě vědecký. Během případové studie používá výzkumník všechny známé výzkumné metody, jako je rozhovor, pozorování či analýza dokumentů.

Případovou studii lze provádět osobní, tedy u jednotlivce, nebo se zaměřit na případovou studii firem, podniků, společností, skupin a podobně.

výzkum

Jedná se o poměrně náročnou výzkumnou metodu, kterou však můžete získat zajímavá data a celkový přístup na zkoumaný problém. Pochopením jedné případové studie můžete výsledky aplikovat i na jiné podobného typu.

Pokud se chcete podívat na některé ukázkové případové studie, podívejte se na případové studie Schoellerallibert.com. Najdete tu nejrůznější případové studie, které se zaměřují na známé a velké firmy, které provozují svou činnost i České republice, jako například Continentals nebo Decathlon.